سیستم های پرورش آبزیان

  1. خانه
  2. نمونه کارها

سیستم های پرورش آبزیان

  1. خانه
  2. نمونه کارها

کهورستان بندر تیلاپیا

کهورستان بندر تیلاپیا هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش های…

مرتاضیه تیلاپیا

مرتاضیه تیلاپیا هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش های نوین…

پروژه لبنان میگو

پروژه لبنان میگو هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش های…

پروژه نرسری مانعی بوشهر

پروژه نرسری مانعی بوشهر هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش…

پروژه نگین سبز تیلاپیا

پروژه نگین سبز تیلاپیا هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش…

پروژه بندر عباس تیلاپیا

پروژه بندر عباس تیلاپیا هدف از برگزاری این کلاس آموزشی که با دو محوریت احداث و پوشش نمودن استخرهای ذخیره آب و همچنین بهره وری آب با استفاده از روش…